Giới thiệu chung

Di chuyển chuột tới chữ Quản lý, chọn Edit Content để thay đổi nội dung này

TT

Họ tên

Năm sinh

Chức vụ

1

Nguyễn Thiện Chinh

1960

Trưởng phòng, Bí thư chi bộ

2

Lê Việt Hòa

1977

P. Trưởng phòng, P. Bí thư chi bộ

3

Nguyễn Thị Thanh

1969

Chuyên viên

4

Phạm Đức Linh

1970

Chuyên viên

5

Trịnh Văn Dũng

1972

Chuyên viên

6

Hồ Xuân Phương

1977

Chuyên viên

7

Vũ Hống Tuấn

1979

Chuyên viên

8

Nguyễn Thị Khanh

1980

Chuyên viên

9

Lê Thị Thường

1982

Chuyên viên

10

Trịnh Minh Lực

1987

Chuyên viên

Giải toán trên mạng cùng VOlympic